Zırhlı Tren gazetesi, genç okuyucularına son derece değerli bir tarihsel belgeyi ulaştırıyor. 1935 senesinin Mayıs ayında, Amerikan Troçkist hareketinin gençlik kadrolarının konferasında Martin Abern tarafından sunulmuş bulunan ve “Spartaküs Gençlik Kulüpleri” çevresinde merkezileşmiş olan bir komünist gençlik hareketinin sorunlarının tartışıldığı bu metin, ilk defa Türkçe’ye çevrildi. Metin, komünist bir gençlik birliğinin hangi metotlarla kurulabileceğini ve politikasının esaslarının neler olması gerektiğini tartışıyor. Abern’in konuşmasını İngilizce aslından Türkçe’ye, okuyucularımız için Eren Koçer çevirdi.

Okuyucularımıza iyi okumalar dilemeden önce birkaç bilgilendirici notu daha burada sunmakta fayda var. Öncelikle Troçkist Gençlik Arşivi’ne, bugün dahi oldukça yararlı ve yol açıcı olan bu belgeleri kayıt altına geçirip saklayabildiği ve ertesinde de kamuoyu ile paylaşabildiği için teşekkür ederiz. 

Martin Abern tarafından aktarılan aşağıdaki konuşma, Amerika Komünist Ligi’nin gençlik grubu olan Spartaküs Gençlik Kulüpleri kapsamında tartışma olarak ele alınmıştı. Amerikan Komünist Ligi ise 1928’de Amerikan Komünist Partisi’nden ihraç edilen Troçkistlerin örgütü, Sosyalist Hareket’in öncesiydi.

Son olarak, aşağıdaki makalede kullanımlarının rahatça anlaşılabilmesi adına, bahsedilen terim ve isimleri aşağıdaki gibi açıklama ihtiyacı hissettik:

Genç Komünist Birliği: (YCL – Young Communist League) Amerikan Komünist Partisi’nin gençlik grubu (Genç İşçiler Ligi olarak bahsedilen ve anlatılan grup).

Komünist Gençlik Enternasyonali: (YCl – Young Communist International) SSCB’deki bürokratik yozlaşmayla birlikte 1920’lerde Stalinist bir aygıta evrilen Komünist Enternasyonal’in (3. Enternasyonal) gençlik karşılığı. 

Spartaküs Gençlik Kulüpleri: (SYC – Spartacus youth Clubs) Amerika Komünist Ligi’nin gençlik grubu, şimdilerdeki Spartakist Ligi/ABD’yle karıştırılmamalı.

Enternasyonal Komünistler: (International Communists) Stalin’in tek ülkede sosyalizm anlayışına karşın enternasyonal devrim perspektifini savunan Troçkistleri betimlemek için kullanılmıştır.

İyi okumalar dileriz…

***

ABD gençliğinin ilk Troçkist teşkilatı: Genç İnsanların Sosyalist Birliği

ABD’de bir devrimci gençlik hareketinin inşası fırsatı hiç olmadığı kadar gündemde. Kitlesel bir komünist gençlik örgütünün gelişimi için zorluklar, alışılmadık zorluklar değildir. Spartaküs Gençlik Kulüpleri zaten ABD’de birkaç şehirde mevcut ve bunlar sınıf bilincine haiz; işçi veya öğrenci gençliği sınıf mücadelesi ve komünizme kazanma hedefinde birinci adres rolündeler. Bu vazife bağlamında, Stalinist gençlik örgütü Genç Komünist Ligi feci halde başarısız oldu. Gençlik kitle örgütünün önemi hesaba alındığında, enternasyonal komünistler boşalan koltuğu doldurmalıdırlar.

Komünist gençlik örgütlerinin nasıl olması gerektiği hakkında birçok kaynaktan çetrefilli ve yanlış formüller sunuldu. Eğer yoldaş Lenin ve Troçki’nin çokça yardım sunduğu Komünist Gençlik Enternasyonali’nin kuruluş temelleri geçerli kabul edilirse, bir komünist gençlik birliğinin ne olduğu ve ne yapması gerektiğini belirlemek zor olmayacaktır.

Komünist gençlik hareketi de, bir komünist parti gibi politik alanda faaliyet gösteren bir örgüttür. Yetişkin örgütün politik liderliğini kabul eder, ancak gençlik görevleri sahasında bağımsız bir örgüt olmayı sürdürür. Yetişkin örgütle olan ilişkileri; iki örgütün birimleri arasında temsilcilerin ortak değiş tokuşu temelinde ve bütün faaliyet alanlarında olabilecek en geniş işbirliği temelinde örülür.

Komünist gençlik hareketi – Genç Komünist Birliği ya da Spartaküs Gençliği – örgütün ilkelerini, hedeflerini ve bunun için gereken çalışmaya katılmayı kabul eden genç işçiler, öğrenciler ve bütün gençlikten oluşan geniş bir örgüt. Gelmeden önce komünist olan ve katılmak isteyen gençlerden örgüt, herhangi bir talepte bulunmaz. Gerekli olan ise; ilkeleri, teoriyi ve ayrıca komünist örgütün işleyişi ve belirlenen görevleri yapmayı öğrenmeye hazır bulunmak. Nitekim üyelik ise komünist olmak isteyen gençler için. Bu açıdan, gençlik komünist örgütü; yetişkinler örgütü ya da partisindekinden daha geniş bir faaliyet alanına sahiptir. Yine bu anlamda, gençlik örgütü; katılma ihtiyacı hisseden, sınıf mücadelesini kabul eden ve hazır olan gençler için, devrimci hareketin sorunlarını ve ihtiyaçlarını öğrenebilecekleri geniş bir örgüt olma niteliğine sahiptir. Geniş bir örgüt olmakla birlikte, gençliğin düşman unsurlarının kasten girebileceği gibi gevşek ve biçimsiz bir örgüt değildir. Ancak yine de, hakiki bir komünist gençlik hareketi; sekter olmayan, her türlü görüşe açık genişlikte olacaktır. (Vurgulanması lazımdır ki, uzun zamandır Amerika GKB – Genç Komünist Birliği – ve KGE’nin – Komünist Gençlik Enternasyonali – basit bir karikatürü olmamalıdır.) Bundan çıkarmamız gereken, komünist gençlik hareketinin politik, endüstriyel, eğitsel, sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerinin; Amerika’nın toy ve tecrübesiz ama öğrenmeye açık gençliğini çekebilecek nitelikte olması gerekmektedir.

Komünist gençlik örgütünün faaliyetleri çeşitlilik arz ediyor. Şu kadar ki; yetişkin örgütle birlik halinde ancak bağımsız olarak, olabildiğince sınıf mücadelesinin bütün evrelerine katılır: Endüstriyel, sendikal, birleşik cephe vb.

Gençlik ve Militarizm

En büyük görevlerimizden biri, tartışmasız bir şekilde anti-militarist faaliyet. Bir dereceye kadar; endüstriyel proletarya gençliği; kapitalist militarizm ve onun savaş sorunlarına karşın tavırları ya da pasifist bir virüsün bulaşması (!) arasında ikilik yaşamakta. Dünya çapında askeri çelişkilerle dolu bir dönemde doğan ve savaşa hazırlanan kapitalist güçlerin günbegün muazzam şekilde silahlanmasına –Sovyet Kızıl Ordu’nun gerekli donanımı istisna tutularak- tanık olan proletarya gençliği; kendini kapitalist haydutların silahsızlanmaktan bahseden pasifist şuruplarıyla uyutmaya yatkın değil. İşçi sınıfı gençliği savaş ve militarizm sorunlarına dair az ya da çok bilinçle (kendi hayatları da dahil olmak üzere) bu en tehditkar tehlike hakkında neler yapabileceğini öğrenmek istiyor. İşte militarizm, savaş programına karşı ve komünist pozisyonun her safhasını sunmak ve buna göre hareket etmek; komünist gençlik örgütünün görevidir. Bu, kapitalizmin militarist ve yarı-militarist kurumlarına karşı –ordu, donanma, muhafızlar vb.- ve içindeki faaliyetlerle ilgili yapılan propagandaya bağlı. Bu meseleler buraya yakışmadı, ayrıntılı olarak anlatılmış bir komünist bakış açısına aitler. Burada anlatılan şudur ki; anti-militarist propaganda ve faaliyet sorununu baş faaliyeti yapmayan bir komünist gençlik örgütü, komünist bir gençlik örgütü değildir. Bu gençlik hareketi için bir mihenk taşıdır adeta.

Bütün görevlerin arasında, öncelikli olanların birkaçının altı çizildi. Günümüz sınıf mücadelesinde en geniş faaliyet, söylemesi abes ancak, gençlik için zorunlu. Ancak, eğer komünist gençlik hareketi; herhangi bir baskı altında veya faaliyetler içinde başarı yakalamak amacıyla; politik, sendikal vb. faaliyet içinde sallantıda gelip gitmeye, başka örgütlerin kuyruğu görevi görmeye başlamaya veya herhangi bir rutin faaliyete özgülenmeye teslim olursa, bu katiyen oportünist ve uzağı göremeyen bir yaklaşım olacaktır. Belki de, rutin olarak adlandırılan, yetişkin yoldaşların tatsız işlerinin, rutin işlerinin gençliğin görevi olduğuna inananlar vardır. Fakat daha sonra yetişkin örgüte yani Parti’ye, liderlik ve entelektüel katılım için, komünist hareketin teorisi ve temel ilkelerini layıkıyla öğrenmeyi fırsata çevirecek olan da komünist gençlik örgütündekiler olacak. Yetişkin örgüt saflarının gerekli ve ciddi işleri yüzünden bu fırsatların oldukça sınırlı olduğu açıkça söylenmeli. Bunun temel sebepleri, iş saatleri sonrası sayısız somut işi yetiştirebilmek için gerekli güç ve vakte sahip olmamalarından kaynaklı. Daha sonrasında yetişkin üyeler; gençliğin komünist gençlik örgütünden ayrı yıllarında edineceği teorik arka plana ve çokça tecrübeye bel bağlamak zorundalar. Bu bilgiler, başkaca faaliyetleriyle de birleştiğinde, oportünizm ve maceracılığa karşı sağlam bir koruma teşkil edecektir.

Yukarıdaki bağlamda, “Kesinlik ve Eylem” (“Clarity and Action”) sloganı komünist gençliğin tavrını özetliyor. Aynı zamanda eğitimle ve sınıf mücadelesi faaliyetleriyle boğuşan gençlik hareketi, komünist olsun ya da olmasın, sadece bunlar üzerinde durmamalı. Hem de sempatik ve içten yardımcı organlarıyla gençliğin daha geniş tabakalarını kendi bayrağı altına çekebilecekken. Sosyal, sportif ve kültürel aktiviteler sistematik olarak başlatılmalı. Gençlik hareketi, gençliği çevresine çekebilecek tiyatro ve müzik grupları kurmalı. Tersten metotlarla, “başarılamayacağını” düşünen gençlik unsurlarını, komünist gayeye kazanmak gerekecektir. Bilhassa herkese kılavuzluk edecek geniş bir işçi spor hareketini komünist gençlik başlatmalı ve içinde bulunmalı. Amerikan genç kitlelerinin, sinsi ve art niyetli burjuva spor faaliyetlerinin etkisinden kurtulabilmesi için; amatör veya profesyonel bir sistematik çaba gerekmekte. Öncesinde belirtilen temel görevlere ek olarak, sosyal ve kültürel hayat; genç işçi ve öğrencileri bize getirme eğilimindedir. Eğer yeni güçlere sempatik yaklaşılır ve samimiyetimizin farkına vardırılırsa; komünizmin tüm görünümünü kabul etmeye hazır olmasa da, en azından sempatizan olarak kalacaklardır. Aksi halde zaten komünist gençlik örgütüne katılacaklardır. Daha birçok görev gençlik için tanımlanabilir ancak vakit buna izin vermiyor.

Son ancak temel bir nokta; yanlış metotları sahiplenen ve uygulayan Stalinistler ve diğerlerine cevap olarak ileri süreceğiz. İsmi ne olursa olsun, komünist gençlik örgütünün kendisi olmadığı sürece, bir tane daha geniş ya da çevre gençlik politik örgütüne ihtiyacımız yok. Komünist gençlik örgütü – Spartaküs Gençliği – düzgün şekilde yönetildiğinde ve burada yol gösterildiği doğrultuda işletildiğinde; örgütsel söylem, olabilecek en geniş gençlik katmanlarını örgütsel olarak sınıf mücadelesine katmaya yeterli olacaktır. Lenin ve Troçki’nin önderliğindeki günlerde, komünist gençlik örgütünün esasları bunlardı. Bu yıllar, Amerika Genç İşçiler Ligi’ne güç, akıl, faaliyet ve bereket veren yıllardı. Yeni bir enternasyonal komünist gençlik hareketi ve ABD’de gerçek bir komünist gençlik örgütü inşası için bu esasları revize etmeye çalışmaya gerek yok. İhtiyacımız olan şey, Spartaküs Gençliği’ni bu temellerde yeniden yükseltmek!